STATUT

Wojewódzkiego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wrocław

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Wojewódzki Lekkoatletyczny Klub Sportowy Wrocław w skrócie WLKS Wrocław, a w dalszych postanowieniach Statutu zwane Klubem i działa na podstawie :

ustawy z dnia 7.04.89 prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 ze zmianami),

1. ustawy z dnia 18.01.96 o kulturze fizycznej ( Dz. U. nr 25 poz. 13 ze zmianami),

- ustawy z dnia 24.04.03 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 poz. 87 ),niniejszego statutu.

§ 2

Klub jest powszechną organizacją działającą w zakresie kultury fizycznej i sportu, oraz rekreacji i turystyki.

§ 3

Terenem działania Klubu jest województwo dolnośląskie, a siedzibą - miasto Wrocław.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 a ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 5

1) Klub może być członkiem Zrzeszenia LZS, okręgowych, regionalnych , krajowych związków sportowych oraz krajowych i międzynarodowych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej , sportu, rekreacji i turystyki, korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji oraz obowiązujących przepisów prawnych.

2) O przystąpieniu Klubu do krajowych lub międzynarodowych organizacji oraz o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Klubu.

§ 6

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.


Rozdział 2

Cele statutowej działalności i sposoby ich realizacji.

§ 7

Celem Klubu jest prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych w zakresie :

1) Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu.

2) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

3) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

4) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

5) Ochrony i promocji zdrowia.

6) Promocji i organizacji wolontariatu .

7) Nauki , edukacji , oświaty i wychowania.

8) Ekologii , ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka.

§ 8

Dla osiągnięcia celu wynikającego z § 7 Klub podejmuje następujące działania:

1) Programuje rozwój kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnia jego realizację w oparciu o pomoc organów państwowych i samorządowych oraz współdziała w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.

2) Organizuje zawody sportowe, imprezy rekreacyjne, turystyczne i krajoznawcze dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak również bierze udział w imprezach o podobnym charakterze ,organizowanych przez organy państwowe i samorządowe oraz inne organizacje i stowarzyszenia.

3) Wykonuje, poprzez swoje władze i członków zwyczajnych, publiczne zadania zlecone w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki, promocji i organizacji wolontariatu, związane z realizacją celów statutowych.

4) Organizuje szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych .

5) Organizuje kursy, konferencje, szkolenia, seminaria, kolonie i obozy, na których szkoli kadrę organizatorów, instruktorów, zawodników dla potrzeb sportu, rekreacji ,rehabilitacji i turystyki.

6) Zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi, rozwija działalność w zakresie budownictwa, remontów i konserwacji urządzeń sportowych i turystycznych.

7) Współdziała w zakresie rozwoju sportu i turystyki z właściwymi instytucjami i organizacjami.

8) Propaguje piękno ojczystego kraju oraz zapoznaje z jego dorobkiem, współdziała w ochronie przyrody i środowiska naturalnego człowieka.

9) Wydaje niekomercyjne opracowania promujące kulturę fizyczną i turystykę.

10) Inicjuje i popiera prace naukowo-badawcze w zakresie sportu i turystyki.

11) Organizuje działania na rzecz integracji europejskiej oraz kontakty i współpracę międzynarodową w zakresie promocji zdrowia, sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki.

12) Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodne z prawem w ramach działalności statutowej, jakie okażą się celowe dla rozwoju sportu, rekreacji, rehabilitacji i turystyki.

§ 9

1. Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu członków i sympatyków.

2. Do realizacji podejmowanych działań może zatrudniać pracowników. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział 3

Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) uczestników,

3) honorowych,

4) wspierających,

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy pełnoletni obywatel mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, przyjęty przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkami uczestnikami Klubu mogą być niepełnoletni obywatele:

1) w wieku od 16 do 18 lat i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego ale w składzie Zarządu nie mogą stanowić większości,

2) w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

3) przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna , niezależnie od obywatelstwa , zasłużona szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.

4. Członkiem wspierającym Klubu może być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji .

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,

2) brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw Klubu,

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność,

4) otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji statutowych zadań,

5) korzystać z uprawnień członkowskich, wynikających z działalności statutowej Klubu.

2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem określonym w § 11 ustęp 2 pkt 1) i 2).

3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem brania udziału w Walnym Zebraniu Wyborczym Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym prawem wyborczym.

4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem brania udziału w Walnym Zebraniu Wyborczym Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym prawem wyborczym.

§ 13

Do obowiązków członka Klubu należy:

1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,

2) regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych,

3) czynny udział w działalności Klubu,

4) aktywna działalność na rzecz rozwoju Klubu oraz stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego

§ 14

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

1) wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,

2) skreślenia z listy członków Klubu uchwałą Zarządu w razie nie uczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok,

3) wykluczenia z Klubu przez Zarząd w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,

4) rozwiązania Klubu.

2. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

3. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.

4. Od decyzji o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

§ 15

Klub ustanawia zakaz:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków ,członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związkach małżeńskich albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 4

Władze Klubu.

§ 16

1. Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Klubu,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa 4 lata.

3. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Klubu.

4. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania,

5. Wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności.

6. Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej w przypadku powstania wakatu przysługuje prawo kooptacji nowych członków spośród członków Klubu. Liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Kooptacji dokonuje odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd , przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości członkom nie później niż na dwa tygodnie przed datą zebrania.

3. Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1) Walne zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd co roku w terminie do 31 marca,

2) Walne zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest raz na 4 lata

3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd

a) z własnej inicjatywy

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej

c) na wniosek 1/3 ogółu członków

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane

§ 18

W walnych zebraniach Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni oraz członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

§ 19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,

2) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności,

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) wybór oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Klubu,

7) zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu, wykluczeniu, zawieszeniu lub ukaraniu członka Klubu.

2. Walne zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 20

1. Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu i składa się z 3-5 członków.

2. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy :

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) wykonywanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków Klubu,

3) kierowanie całokształtem działalności Klubu,

4) uchwalanie planów działania i planów finansowych Klubu,

5) zarządzanie majątkiem i finansami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków ,

6) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych, innych organów doradczych i opiniotwórczych oraz nadzorowanie ich działalności oraz zatwierdzanie ich regulaminów,

7) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków.

§ 22

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Klubu.

2. Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.

3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy.

4. Zarząd Klubu zbiera się co najmniej raz na miesiąc.

5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

6. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Klubu na zewnątrz jest Prezes lub Skarbnik i Sekretarz.


§ 23

1. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§ 24

1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny, uchwalony przez Walne Zebranie Klubu.

3. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków w tym przewodniczącego i sekretarza.

2. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo - gospodarczej działalności Klubu

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

7. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Komisji. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 26

Do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1) przeprowadzanie corocznej kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Klubu,

2) egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,

3) składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności,

4) zgłaszanie na zasadzie wyłączności prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,

5) prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień i wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów i sposobów ich usunięcia,

6) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

Rozdział 5

Nagrody i kary.

§ 27

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Warunki i tryb przyznawania ich określa Regulamin Nagród i Wyróżnień uchwalony przez Zarząd.

Rozdział 6

Majątek i fundusze.

§ 28

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

1) dotacje budżetowe i inne zadania zlecone,

2) składki członkowskie,

3) darowizny, zapisy, spadki osób prywatnych oraz fizycznych,

4) środki ze sprzedaży majątku własnego,

5) inne źródła (np. kary i nawiązki sądowe)

6) inne wpływy z działalności statutowej,

§ 29

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniona jest Zarząd Klubu. Decyzje Zarządu w tych sprawach zapadają większością 2/3 głosów.

2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu WLKS Wrocław lub Sekretarza i Skarbnika.

Rozdział 8

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 30

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

3. Likwidatorami Klubu są członkowie Zarządu lub osoby wybrane przez Walne Zebranie Klubu.

4. Likwidatorzy nie mogą zawierać nowych transakcji, chyba że jest to konieczne dla likwidacji.

5. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie z Klubu z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej

§ 31

Uchwały naruszające postanowienia niniejszego statutu bądź ogólnie obowiązujących przepisów prawa są nieważne z mocy prawa.Statut uchwalono w dniu 01.08.2021 r. na walnym zjeździe wyborczym Wojewódzkiego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Wrocław.

Protokolant Przewodniczący Walnego Zebrania

Karolina Kobiałka Kamil Kobiałka

Portal wlks.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij